Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт НОВИНИ

Наші студенти 4-го курсу, групи ПБ-61 Олена Соколова і Віталій Яригін стали переможцями першого туру і отримали сертифікати за участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Прикладна механіка (технології машинобудування)» який відбувся в м Житомирі (квітень 2020 р.).
Науковий керівник робіт:
кандидат технічних наук, доцент Вислоух Сергій Перович

Наукова робота Олени Соколоваї «Моделювання технологічних параметрів засобами штучних нейронних мереж» присвячена присвячена дослідженням ефективності застосування засобів штучних нейронних мереж (ШНМ) для моделювання та прогнозування технологічних процесів та параметрів при розв’язанні різноманітних задач оброблення матеріалів різанням та визначення оптимальної структури ШНМ і алгоритму її навчання при вирішенні конкретної практичної задачі.
В роботі вирішено такі задачі досліджень: визначення важливості та необхідності моделювання технологічних процесів та їх параметрів при розв’язанні задач технологічної підготовки виробництва; аналіз методів моделювання та вибір найбільш ефективного; аналіз методів математичного моделювання та обґрунтування найбільш раціонального для застосування; огляд засобів реалізації ШНМ та вибір найбільш простого для використання; опис особливостей застосування пакету Neural Network Toolbox системи MatLab; практичне застосування ШНМ при розв’язанні різноманітних задач моделювання та прогнозування технологічних параметрів; визначення оптимальної структури ШНМ та методу її навчання при розв’язанні конкретної задачі.
Результати досліджень Олени Соколоваї опубліковані в 6 наукових працях та апробовані на 4-х Всеукраїнських науково-практичних конференціях в Україні та за кордоном на 2-х Міжнародних науково-технічних конференціях в м. Минск (Білорусь) та м. Тбілісі (Грузія).
Наукова робота Віталія Яригіна «Дослідження параметрів якості деталей, отриманих шляхом 3D друку» присвячена дослідженням впливу параметрів товщини фронтальних поверхонь та поверхонь перекриттів деталі на величину усадки пластика та якості поверхонь перекриттів при друкуванні 3D моделей.
В роботі вирішено наступні задачі: розроблено методології досліджень; створено 3D моделі досліджуваного зразка; вибрано програми слайсера; розроблено план експерименту; виконано друк зразків згідно з планом досліджень; проведено вимірювання параметрів шорсткості та розмірів деталей; на основі отриманих результатів побудовано профілограми поверхонь деталей; отримано математичні моделі залежностей розмірів і шорсткості поверхонь деталей від вхідних даних; виконано аналіз результатів досліджень. Під час роботи використано широкий набір програмного забезпечення, як для роботи з 3D моделями (SolidWorks, Repetier Host) так і для аналізу отриманих даних (Excel, MathLab).
Результати досліджень Віталія Яригіна опубліковані в 5 наукових працях та апробовані на 6-х Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях в Україні та на 2-х Міжнародних науково-технічних конференціях за кордоном, в м Минск (Білорусь ) та м Тбілісі (Грузія).

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського