Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського
Кафедра виробництва приладів ПБФ КПI ім. Ігоря Сікорського

АВТОМАТИЗОВАНИЙ…

Автоматизований лазерний балістичний гравіметр [Текст]: Монографія / Безвесільна О.М., Остапчук А.А.,Тимчик Г.С.   - Житомир: ЖДТУ, 2014. - 176 с.

У монографії викладено: аналітичний огляд літератури у галузі сучасних прецизійних абсолютних балістичних лазерних гравіметрів (БЛГ), теорію та принципи побудови сучасних БЛГ, методи забезпечення точності БЛГ, результати експериментальних досліджень БЛГ, запропоновано лабораторний макет переносного БЛГ.Викладення визначених вище задач забезпечує вирішення загальної важливої наукової проблеми підвищення точності та швидкодії вимірювання абсолютного гравітаційного прискорення завдяки використанню сучасного автоматизованого прецизійного БЛГ.Монографію призначено для магістрантів, аспірантів, докторантів, викладачів вищих навчальних закладів, спеціалістів наукових підрозділів і установ НАН України та інших наукових організацій з напрямків приладобудування, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.Структура та обсяг монографії. Робота складається із вступу, шести розділів, загальних висновків, списку використаних джерел із 141 назв та додатків. Роботу викладено на 176 сторінках друкованого тексту. У тексті використано 50 рисунків та 21 таблиця.

Кафедра Виробництва приладів ПБФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського